Aparatura pomiarowa

Zrealizowane projekty

1. Wykrywacz pyłu dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Realizacja zamówienia na mobilny instrument do monitorowania natężenia aerosoli, wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz możliwością kalibracji za pomocą filtrów optycznych i pomiaru dyfuzyjnego. Zamówienie zrealizowane na potrzeby badawcze i dydaktyczne Wydziału.

2. Mobilna stacja do rejestracji danych pomiarowych dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Na potrzeby WGiG dostarczyliśmy przenośne urządzenie pomiarowe spełniające standardy bezpieczeństwa TPM, przystosowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach, ale przede wszystkim spełniające wymagania jednostki dydaktyczno-badawczej.

3. Pogodowa stacja pomiarowa dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Dostarczone przez nas urządzenie posiada kompleksowy zakres funkcjonalności, między innymi: pomiar prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza oraz intensywności opadów. Stacja posiada ultradźwiękowy pomiar prędkości wiatru oraz wodoszczelną obudowę o stopniu ochrony IP65.
Poza samą dostawą nasza firma przeprowadziła instalację urządzenia na uczelni oraz przeszkolenie pracowników wydziału z zakresu obsługi i możliwości dostarczonego sprzętu.

4. Instrumenty pomiaru hałasu

Realizacja zamówienia na dwa zestawy instrumentów do pomiaru hałasu. Wymaganymi przez AGH właściwościami były m. in. : możliwość pracy dwukanałowej, wyposażenie w funkcję analizy poziomu dźwięku w pasmach oktawowych, funkcja nagrywania sekwencji dźwięku wyzwalanego poziomem mierzonym oraz oprogramowanie do analizy danych pomiarowych.

5. Analizator widma dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zamówienie było realizowane na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Wymagania, jakie musieliśmy spełnić to między innymi: wbudowany generator śledzący, pasmo rozdzielczości pomiędzy 100 Hz a 3MHz, czy regulowany filtr video (VBW).

6. Miernik selektywnego pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego dla AGH

Zamówienie obejmowało dostarczenie, wdrożenie oraz przeszkolenie kadry pracowniczej wydziału w zakresie obsługi urządzenia. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy zamawiającemu umożliwiało obsługę z poziomu analizatora widma specyfikowanego powyżej oraz z komputera przenośnego, selektywny (w dziedzinie częstotliwości) pomiar natężenia pola, pomiar wartości szczytowych i wartości średnich natężenia pola, czy szerokie możliwości wyprowadzania i reprezentacji wyników pomiarowych np. w formacie MS Excel.

7. Wyposażenie stanowiska do testów laboratoryjnych i terenowych konfiguracji autopilota

Realizacja projektu dla Akademii Górniczo- Hutniczej obejmowała karty akwizycji danych wraz z kompatybilnym oprzyrządowaniem. Podzespoły te były uzupełnieniem wcześniej zakupionego wyposażenia stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do symulacji autopilota bezzałogowego statku powietrznego.

8. Mobilny mikrochromograf gazowy dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Kolejna realizacja dla AGH dotyczyła dostawy dwukanałowego mikrochromografu gazowego. Urządzenie zawierało: zasilanie pojedynczym gazem nośnym He/H2, zestaw zewnętrznego filtra wlotowego oraz możliwość zabudowy dwóch kanałów analitycznych. Ponadto oprogramowanie umożliwiało pełną kontrolę parametrów systemów oraz zbieranie i obróbkę danych z jednego chromatografu GC.

9. Szerokopasmowy analizator dielektryczny o wysokiej rozdzielczości dla AGH

Dostarczony przez nas analizator umożliwiał gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, posiadał dwuelektrodową komorę pomiarową zawierającą interfejs do pomiarów impedancyjnych w szerokim zakresie.

10. Układ pomiarowo-wykonawczy i układ wizyjny robota dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie

System składał się z wysokorozdzielczej kolorowej kamery z możliwością zewnętrznego lub swobodnego wyzwalania oraz kompatybilnego obiektywu.

11.  Systemowe rozwiązanie do analizy akustycznej dla Politechniki Lubelskiej

System był zbudowany z macierzy mikrofonów pomiarowych- 16 mikrofonów elektroniczno-piezoelektrycznych oraz systemu pomiaru i kondycjonowania sygnałów. Całość obsługiwana była przez system pomiarowy zgodny ze standardem PXI, posiadającym obudowę ze zintegrowanym kontrolerem zdalnym MXI express oraz kartą formatu Express Card, zgodnymi z programistycznym środowiskiem LabVIEW.

12. Stanowisko do prototypowania i testowania obwodów ze zintegrowanymi urządzeniami pomiarowymi NI ZP12 dla Politechniki Warszawskiej

Zamówienie realizowane na potrzeby Laboratorium hybrydowego modelowania układu krążenia i oddychania na Wydziale Mechatroniki. Nasza firma realizowała zamówienie w zakresie dostawy urządzeń pomiarowych, tj: Układu pomiarowego do pomiaru wartości chwilowych natężeń przepływu objętościowego cieczy w kaniulach medycznych, tlenomierza z wyposażeniem pomiarowo-serwisowym oraz urządzenia do pomiaru PH, temperatury, potencjału redox i stężenia jonów wraz z elektrodą i czujnikami.

13. Stanowisko Laboratoryjne Analogowych Układów Elektronicznych dla AGH

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie wyposażenie laboratoryjnego w zestaw urządzeń pozwalających na realizację pomiarów, wytwarzanie sygnałów wejściowych oraz prototypowanie prostych układów analogowych. Zestaw składał się z modułów: głównego oraz dodatkowego.

14. Sprzęt pomiarowy NI do uruchomienia radia kognitywnego dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Zamówienie obejmowało dostawę i montaż sprzętu przenzaczonego do zastosowań telekomunikacyjnych oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

15. Zestaw aparaturowy do badań konduktometrycznych dla AGH

Zrealizowany system składał się z:
– centralnej jednostki pomiarowej umożliwiającej współpracę z różnymi typami elektromagnetycznych sond pomiarowych,
– sondy pomiarowej umożliwiającej jednoczesny pomiar przewodności pozornej ziemi dla trzech konfiguracji cewek,
– oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i wizualizacji

16. Autonomiczny System Pomiarowy do akwizycji danych dla AGH

Przeznaczeniem systemu była akwizycja danych pomiarowych o stanie pracy elektrowni hybrydowej (słoneczno-wiatrowej). Układ składał się z;
– urządzenia zarządzającego zbieraniem danych i ich przesyłaniem do serwera
– 32-kanałowego modułu pomiarowego izolowanych wejść analogowych
– 16-kanałowego modułu pomiarowego temperatury

17. System Automatycznej Atestacji Tratw Ratunkowych dla Jednostki Wojskowej w Wałczu

Odpowiadając na zapotrzebowanie Marynarki Wojennej RP inżynierowie firmy stworzyli innowacyjny system pomiarowy, automatyzujący proces atestacji tratw ratunkowych wraz z możliwością generowania raportów i tworzenia baz danych.
System atestyzacji, oparty na urządzeniu cRIO 9030 zintegrowanym z urządzeniami komputerowymi oraz aplikacje zaprojektowane w LabVIEW pozwalające na automatyzację całego procesu od momentu podłączenia tratwy do systemu, aż do wydrukowania raportu atestacji w oparciu o wybrany scenariusz testów. Oprogramowanie pozwalana archiwizację danych i stworzenie bazy danych pomiarowych z wykorzystaniem plików arkuszowych.
ZALETY SYSTEMU:
-5 łatwych w obsłudze stanowisk sterowanych za pomocą ekranu dotykowego

-Nieograniczone możliwości scenariusza testu

-Pełna archiwizacja danych z możliwością ich ponownego wykorzystania

-Zachowanie ciągłości procesu, nawet przy przerwaniu testu

-Intuicyjny interfejs oparty o architekturę LabVIEW

-Szczelność i niezawodność systemu

-Zastosowanie układu RAID w jednostce centralnej, zapewniającej bieżący backup danych pomiarowych

18. Cyklonowy separator cząstek stałych

Zamówienie Akademii Górniczo – Hutniczej obejmowało dostawę wraz z montażem i uruchomieniem precyzyjnego urządzenia laboratoryjnego do separacji cząstek ciał stałych przy pomocy cyklonów wodnych. Aparat miała za zadanie wykorzystywać zasadę podobieństwa hydrodynamicznego cząstek. Składał się z następujących elementów:
– szafa z konsolą z umieszczonymi zespołami cyklonów wodnych ułożonych schodkowo
– zespół pojemnikana próbkę materiałowoą
– zbiornik na wodę i pompa umieszczoen w dolnej części szafy
– rotametr
– manometr
– panel sterujący
– stalowy termometr tarczowy
Separator umożliwiał badanie materiałów, takich jak:
– minerały, m.in. piryt, chalkopiryt, galena, sfaleryt, kasyteryt, rudy żelaza, rudy złota
– wypełniacze kwarcowe, kredy, gliny i gleby
– przetworzone związki chemiczne, m.in. tlenki glinu, ołowiu i cynku, siarczan ołowiu, węglik krzemu
– pył węglowy i popiół
– ciężkie materiały, np. magnetyt i żelazokrzem