Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych przez Fundacja Ensalta Academy, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa NIP: 5223050575 oraz Ensalta sp. z o.o., ul. Willowa 98, 32-085 Modlniczka, NIP: 6772337300

I. Podstawowe definicje

 1. Administrator danych osobowych(dalej jako Administrator) – Fundacja Ensalta Academy, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, NIP: 5223050575 oraz Ensalta sp. z o.o., ul. Willowa 98, 32-085 Modlniczka, NIP: 6772337300
 2. Dane osobowe– oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. Przetwarzanie danych osobowych– operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 4. Polityka– niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
 5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 6. Uczestnik– osoba, która dokonała dobrowolnie zapisu na szkolenie organizowane przez Administratora i bierze udział w tym szkoleniu. Za Uczestnika w rozumieniu niniejszej Polityki uważa się również osobę, która ukończyła szkolenie.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda Uczestnika (jaką wyraża, podpisując zgodę przed rozpoczęciem szkolenia) oraz przepisy prawa – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie danych osobowych, jakie Uczestnik podaje do wystawienia dla niego dokumentów ukończenia szkolenia
 2. Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie przez Uczestnika, a przetwarzanych przez Administratora należą: imię i nazwisko, adres email, adres podany jako adres do wysyłki dokumentów ukończenia szkolenia. W celu wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia Administrator przetwarza również dobrowolnie podane dane osobowe Uczestnika: data urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL, jeśli ma on zostać na życzenie Uczestnika zamieszczony w zaświadczeniu.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w szkoleniu oraz wystawienia i doręczenia mu dokumentów ukończenia szkolenia. Żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zapewnia, iż podawane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika i Odwiedzającego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia Uczestnikowi normalnego toku udziału w szkoleniu, na które Uczestnik się zapisał, a także w celu wystawienia mu dokumentów ukończenia szkolenia (certyfikatu)
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia pełną przejrzystość przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także innych aktów prawnych, mających zastosowanie i regulujących przetwarzanie danych osobowych
 5. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia ilości tych osób. Administrator niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
 6. Mając na względzie fakt, iż jedyną drogą, jaką Uczestnik przekazuje dane osobowe jest droga elektroniczna ( poczta email), Administrator zapewnia wszelką możliwą ochronę techniczną tych danych, zapewniając Uczestnikowi pełny i nieograniczony wgląd w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz inne prawa, jakie Uczestnik posiada w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, o których mowa w §2 ust. 2 jest ograniczone czasowo – imię i nazwisko oraz adres email, służące do rejestracji jest przechowywane w okresie do 2 lat od ostatniego kontaktu Uczestnika, a po tym czasie bezczynności Uczestnika bezpowrotnie usuwane.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są profilowane, nie są również przetwarzane w jakikolwiek całkowicie zautomatyzowany sposób. Wszelkie operacje na danych dokonywane są ręcznie przez Uczestnika lub Administratora

III. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Administrator ogranicza liczbę osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania tych danych jedynie do osób, których obowiązkiem jest zapewnienie Uczestnikowi sprawnego udziału w szkoleniu oraz wystawienie dokumentów ukończenia danego szkolenia. Administrator stosuje rozwiązania techniczne zapewniające, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.
 2. Administrator udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych jedynie podmiotom trzecim, w postaci ośrodka certyfikującego szkolenie.
 3. Podmioty współpracujące z Administratorem – biura rachunkowe, firmy informatyczne itp. nie mają dostępu do żadnych danych osobowych Uczestników i nie uczestniczą w procesach ich przetwarzania
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

IV. Dane osobowe podawane na etapie zapisywania się na szkolenie i wystawiania dokumentów ukończenia szkolenia

 1. Przy zapisywaniu się na szkolenie Uczestnik podaje swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do bieżących kontaktów z Administratorem oraz adres email. Dodatkowo Uczestnik może wskazać dane do wystawienia faktury, jeśli są one inne niż dane Uczestnika (np. jeśli faktura ma zostać wystawiona na zakład pracy).
 2. Dane osobowe podane na etapie zapisywania się na szkolenie są widoczne jedynie dla administratora danych oraz Uczestnika. Żadna inna osoba trzecia nie ma dostępu do tych danych, nie są one również udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Dane osobowe, które Uczestnik podał w czasie zapisywania się na szkolenie są anonimizowane po upływie 2 lat od dnia zapisania się na szkolenie, a po upływie 3 lat od dnia zapisania się na szkolenie bezpowrotnie usuwane z systemu
 4. Uczestnik ma pełny dostęp do danych, jakie podał przy zapisywaniu się na szkolenie i w każdej chwili może je zmienić, usunąć, jak również poprosić Administratora o zmianę czy usunięcie tych danych. Dane te zostają usunięte automatycznie wraz z usunięciem konta Uczestnika.
 5. Dane osobowe, jakie Uczestnik podaje po zakończeniu szkolenia, służące do wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia (certyfikatu) są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia szkolenia, a po ich wystawieniu i wysłaniu bezpowrotnie usuwane. Nie są one udostępniane osobom trzecim jak również przetwarzane w jakimkolwiek innym celu niż wystawienie i wysłanie dokumentów ukończenia szkolenia.

V. Uprawnienia osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik ma prawo:
  1. Uzyskania informacji, w jakim celu i jakim przedziale czasowym przetwarzane są jego dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce, żądać kopii udostępnionych danych
  2. Żądania sprostowania danych, które są nieaktualne, błędne, usunięcia danych, jeśli nadal są one w posiadaniu Administratora, a cel przetwarzania został osiągnięty
  3. Przekazania udostępnionych Administratorowi danych w dostępnym powszechnie formacie podmiotowi trzeciemu
  4. Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, co do których Uczestnik ma wątpliwości odnośnie celu ich przetwarzania
  5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych danych, żądanie ich zmiany czy usunięcia Uczestnik wnosi w formie pisemnej na adres: Fundacja Ensalta Academy, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa lub poprzez email: office@ensalta.pl
 3. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności określać:
  1. Z jakiego uprawnienia chce skorzystać Uczestnik
  2. Jakiego procesu przetwarzania danych osobowych dotyczy jego żądanie
  3. Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie

VI. Postanowienia końcowe

 1. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną integralność tych danych, nieudostępnianie ich podmiotom trzecim
 2. Dane osobowe Uczestników nie są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych. Jedynym celem gromadzenia i przetwarzania danych jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w szkoleniu oraz wystawienie i wysłanie dokumentów ukończenia szkolenia
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkich informacji o przetwarzaniu udziela Administrator, tel. 515 503 313 , email: office@ensalta.pl
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej polityki, w szczególności w razie zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki: 08.09.2020 r.

VII. Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

VIII. W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

IX. Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.